TERMS

Sao vàng

Các điều khoản và điều kiện

(Cập nhật lần cuối ngày 2 tháng 1 năm 2016)

Cảm ơn bạn đã truy cập trang web http://www.goldenstarpoms.compoms.com. Bằng cách sử dụng và/hoặc truy cập Trang web, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi http://www.goldenstarpoms.com Điều khoản và Điều kiện (“Thỏa thuận”) sau đây. Thỏa thuận bao gồm mọi quy tắc hoạt động, chính sách, biểu giá và/hoặc các điều khoản và điều kiện bổ sung khác hoặc tài liệu được kết hợp rõ ràng ở đây bằng cách tham chiếu Chính sách quyền riêng tư của Công ty (“Quyền riêng tư Chính sách”). Vui lòng xem kỹ các điều khoản của Thỏa thuận. Nếu bạn không đồng ý toàn bộ với Thỏa thuận, bạn không được phép sử dụng Trang web dưới bất kỳ hình thức hoặc cách thức nào.

1. Chấp nhận Thỏa thuận.

 Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa thuận liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào được cung cấp thông qua Trang web. Thỏa thuận cấu thành toàn bộ và thỏa thuận duy nhất giữa bạn và Công ty đối với việc bạn sử dụng Trang web và thay thế tất cả các thỏa thuận, tuyên bố, bảo đảm và/hoặc hiểu biết trước đó hoặc đương thời về Trang web. Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Thỏa thuận mới nhất sẽ được đăng trên Trang web và bạn nên xem lại Thỏa thuận trước khi sử dụng Trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện có trong Thỏa thuận có hiệu lực tại thời điểm đó. Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật và/hoặc thay đổi.

2. Yêu cầu. 

Trang web chỉ dành cho những cá nhân có thể tham gia vào các hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật hiện hành. Trang web không dành cho các cá nhân dưới mười tám (18) tuổi sử dụng. Nếu bạn dưới mười tám (18) tuổi, bạn không có quyền sử dụng và/hoặc truy cập Trang web.

3. Dịch vụ Công ty. 

Công ty cung cấp cho người dùng danh sách và khả năng dễ dàng liên hệ với các doanh nghiệp đã chọn quảng cáo trên Trang web (“Nhà cung cấp dịch vụ”) để người dùng có thể lên lịch hẹn cho các dịch vụ do Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp (“Dịch vụ”). Để sử dụng đầy đủ Trang web, chúng tôi có thể yêu cầu bạn hoàn thành các biểu mẫu đăng ký hiện hành có tại Trang web (“Mẫu đăng ký”). Thông tin mà chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp trên Biểu mẫu đăng ký có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 1) tên của bạn; 2) họ; 2) địa chỉ gửi thư đầy đủ; 3) địa chỉ thư điện tử; và 4) số điện thoại nhà (gọi chung là “Dữ liệu đăng ký”). Khi gửi Dữ liệu đăng ký của bạn, Công ty có thể chuyển Dữ liệu đăng ký đó cho Nhà cung cấp dịch vụ hiện hành liên quan đến việc tạo thuận lợi cho yêu cầu của bạn đối với Dịch vụ hiện hành. Tất cả thông tin mà Công ty chuyển giao cho Nhà cung cấp dịch vụ sẽ được bảo vệ bởi các nhà cung cấp dịch vụ đó theo chính sách quyền riêng tư của họ và sẽ không được bảo vệ theo Chính sách quyền riêng tư của Công ty.

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn khả năng liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ bằng cách gọi đến số điện thoại hiện hành được liệt kê trên Trang web. Các Nhà cung cấp Dịch vụ có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để sắp xếp một cuộc hẹn và cung cấp Dịch vụ của họ. Dịch vụ được cung cấp và phí do bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ nào tính sẽ do thực thể đó quyết định. Bạn đồng ý cung cấp Dữ liệu đăng ký đúng, chính xác, hiện tại và đầy đủ. Công ty và Nhà cung cấp dịch vụ hiện hành đều có quyền từ chối bất kỳ Dữ liệu đăng ký nào khi nó được xác định, theo quyết định riêng và độc quyền của Công ty và Nhà cung cấp dịch vụ hiện hành, rằng: 1) bạn vi phạm Thỏa thuận; và/hoặc 2) Dữ liệu đăng ký mà bạn cung cấp không đầy đủ, gian lận, trùng lặp hoặc không thể chấp nhận được. Công ty và Nhà cung cấp dịch vụ hiện hành đều có thể thay đổi tiêu chí Dữ liệu đăng ký bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của họ.

Xin lưu ý rằng Công ty không tự giới thiệu, xác nhận, sàng lọc, sở hữu hoặc vận hành bất kỳ Doanh nghiệp nào và Nhà cung cấp dịch vụ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cung cấp Dịch vụ cho bạn. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin liên quan và khả năng liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ thông qua Trang web vì Nhà cung cấp dịch vụ đã đồng ý trả phí cho chúng tôi để quảng cáo Dịch vụ của họ trên Trang web.

Bạn hiểu và đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp bởi bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ nào. Nếu Công ty chấm dứt Thỏa thuận vì bất kỳ lý do nào được nêu trong Thỏa thuận, Công ty sẽ không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đối với bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc từ chối sử dụng Trang web là quyền và biện pháp khắc phục duy nhất của bạn.